Aktuality Dětské oddělení Dospělé oddělení Historie Služby Knihovní řád Nové knihy Akce Fotogalerie Zaměstnanci Online katalog

KNIHOVNÍ ŘÁD


Městské kulturní zařízení Uničov, příspěvková organizace
Městská knihovna Uničov
Panská 55 | Uničov 783 91
e-mail: knihovna.unicov@seznam.cz
kontakt: 585 054 428, 585 051 310, 604 362 539


V souladu se Zřizovací listinou Městského kulturního zařízení Uničov, příspěvkové organizace, schválenou Zastupitelstvem města Uničova usnesením ze dne 16. 12. 2014, čj. ZL2014/MKZ a podle odstavce § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

I. Základní ustanovení
Čl. 1
Poslání a činnost knihovny


Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a §12 zákona č.  257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v §2, 4 a 14 knihovního zákona.

Čl. 2
Veřejné knihovnické a informační služby


Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

- výpůjční služby
- meziknihovní služby
- informační služby:
- informace o katalozích, fondech a využívání knihovny
- informace z oblasti veřejné správy
- ústní informace bibliografického a faktografického charakteru
- přístup na internet

Knihovna poskytuje za úhradu tyto služby: registrace uživatelů, meziknihovní výpůjční služby. Tyto služby knihovna poskytuje v souladu s požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zák. č. 257/2001 Sb., knihovního zákona. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto Knihovního řádu /dále jen KŘ/.

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb
Čl. 3
Registrace uživatele


Služby poskytuje knihovna jen těm uživatelům, kteří jsou řádně registrováni a zaplatili registrační poplatek. Platnost registrace je 1 rok (365 dní).

 Zaregistrováni mohou být:
občané ČR, kteří předloží platný občanský průkaz a jejichž pobyt je v okrese Olomouc
občané ČR, kteří nemají trvalý pobyt v okrese Olomouc, za těchto podmínek: maximální počet výpůjček 2 dokumenty, každý na vratnou kauci v hodnotě 200 Kč.

Děti do 15 let se stanou uživateli na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště
a datum narození.Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.


Čl. 4
Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny


Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka.  Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku.  Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi. Podpisem přihlášky a prostudováním knihovního řádu se čtenář zavazuje plnit jeho ustanovení a pokyny pracovníků knihovny. Dále je povinen ohlásit změnu jména, bydliště, ztrátu nebo zničení čtenářského průkazu. Čtenář se při každém půjčování prokazuje čtenářským průkazem, který je nepřenosný, a za jeho případné zneužití sám odpovídá. Žádá-li obsluhu bez platného čtenářského průkazu, je povinen se prokázat průkazem totožnosti. Do prostoru knihovny není povoleno vodit psy a stavět kola. Pravidelná provozní doba /případně dočasná odchylka/ je zveřejněna při vstupu na každé pracoviště, které poskytuje služby veřejnosti.


Čl. 5
Pokyny pro využívání výpočetní techniky


Využívání výpočetní techniky je volně přístupné a bezplatné. Pokud uživatel není čtenářem knihovny, prokazuje se platným občanským průkazem. Návštěvníci jsou povinni dodržovat Provozní řád Internetového centra, v opačném případě jim mohou být služby odepřeny.

Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z internetu, databází a elektronických zdrojů z fondu knihovny, pokud to dovolují licenční podmínky.

Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat, viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění a ostatní předpisy.

III. Výpůjční řád
Čl. 6
Zpřístupňované knihovní dokumenty


Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu a z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb. Meziknihovní výpůjční službu /dále jen MVS/ zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR. Uživatel se podílí na úhradě nákladů na poštovné a v případě vyřízení požadavku reprografických služeb uhradí cenu příslušných fotokopií.

Čl. 7
Rozhodnutí o půjčování


Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:
a) kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození
b) které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny
c) jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.)
d) které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky v pouze v prostorách knihovny.

Čl. 8
Postupy při půjčování


Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen prohlédnout si dokument a ihned ohlásit všechny závady. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu těmito způsoby: ústně, písemně, e-mailem, telefonicky. Čtenáři může být půjčeno současně nejvýše 10 knihovních jednotek. Vyskytne-li se v rodině nakažlivá nemoc, je nutné ihned informovat knihovníka a před vrácením vypůjčených materiálů zajistit jejich dezinfekci. Knihovna může stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení dokumentů před uplynutím výpůjční lhůty.

Čl. 9
Výpůjční lhůty


Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 5 týdnů. Výpůjční lhůta může být prodloužena až dvakrát o 5 týdnů, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení. Knihovna je oprávněna v odůvodněných případech stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Čl. 10
Vracení vypůjčeného dokumentu


Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Čl. 11
Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu


Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí. Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno nejvýše 10 dokumentů. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení (zpozdné). Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.


Čl. 12
Reprografické a jiné kopírovací služby


Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií. Reprografické služby se poskytují z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., (autorského zákona). Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.). Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského zákona a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.


IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu
Čl. 13
Ztráty a náhrady


Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

ČL. 14
Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu


Knihovna není ze zákona povinna upozorňovat čtenáře na překročení výpůjční lhůty písemnou formou. Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den. Nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů.  Po čtyřech bezvýsledných upomínkách následuje vymáhání právní cestou. Za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.


Čl. 15
Náhrada všeobecných škod


Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 2951, odst. 1.).

Podle rozhodnutí knihovny je čtenář povinen nahradit ztracený dokument tím, že:
1. obstará stejný dokument a odevzdá jej knihovně jako náhradu
2. v případě, že knihovní jednotka není na trhu, může čtenář /po domluvě s vedoucí knihovny/ nahradit knihu podobným titulem.

Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

V. Závěrečná ustanovení


Čtenáři a uživatelé mohou podávat stížnosti a připomínky k činnosti knihovny písemně nebo ústně vedoucímu knihovny, případně řediteli Městského kulturního zařízení. Výjimky z ustanovení knihovního řádu může v závažných případech povolit ředitel Městského kulturního zařízení, případně vedoucí knihovny. Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy. Knihovní řád nabývá účinnosti 21. 05. 2018. Současně pozbývá platnosti Knihovní řád ze dne 1. 10. 2014 se všemi jeho dodatky.

VI. Přílohy Knihovního řádu

1. Ceník placených služeb a poplatků
2. Poučení o ochraně osobních údajů
3. Provozní řád Internetového centra